Zmiana Regulaminu dla użytkowników od 7 kwietnia 2023 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminie dla użytkowników serwisu ads.olx.pl.
Regulamin ads.olx.pl
Obowiązujący od 15 lutego 2021 r.
Art. 1 Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu i zlecania za jego pośrednictwem emisji Reklam oraz świadczenia przez spółkę Grupa OLX sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług polegających na emisji Reklam w Serwisach OLX.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 3. Operator chroni, zbiera i przetwarza dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polityką Prywatności, której treść informacyjnie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu oraz Operatora, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez uprzedniej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Art. 2 Definicje
 1. Serwisy OLX – serwisy internetowe olx.pl, otomoto.pl oraz otodom.pl;
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem ads.olx.pl, którego operatorem jest Grupa OLX sp. z o.o., umożliwiający zlecanie przez Użytkownika emisję Reklam w Serwisach OLX;
 3. Operator – Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ulicy Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792433421, Regon: 362117960, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 500 000,00 zł – będąca operatorem Serwisów OLX oraz Serwisu;
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;
 5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Konto klienta”);
 6. Reklama – dokonywana na podstawie Zlecenia, forma promocji oferty Użytkownika w Serwisach OLX w postaci:
  • a. Baneru - pochodzącego od Użytkownika przekazu reklamowego ujętego w materiałach graficznych w postaci baneru, przekazanego Operatorowi przez Użytkownika i mającego na celu zachęcanie do nabywania towarów lub usług albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei bądź osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Użytkownika oraz kierującego na zdefiniowaną przez Użytkownika stronę internetową; lub
  • b. Premium – tj. Baneru, o rozmiarze 1920x300 px dla otomoto.pl (Megaboard); 1920x200 dla otodom.pl, (Megawide) oraz 1920x300 px dla olx.pl (Megaboard), który jest emitowany nad listami ogłoszeń w wybranych Serwisach OLX: olx.pl, otomoto.pl, otodom.pl;
  • c. Reklamy Natywnej - tj. reklamy zbliżonej wyglądem do ogłoszenia w serwisie otomoto.pl, która powstaje albo poprzez skopiowanie widoku ogłoszenia albo poprzez wgranie przez Użytkownika kreacji graficznych oraz tekstów zgodnych ze specyfikacją. Forma promocji w ramach Reklamy Natywnej możliwa jest wyłącznie w serwisie otomoto.pl;
 7. TOP Ogłoszenie – dokonywana na podstawie Zlecenia forma promowania Ogłoszenia w wybranych kategoriach w serwisie OLX.pl umożliwiająca umieszczenie wybranego przez Użytkownika Ogłoszenia (i) na pierwszej pozycji na liście wyszukiwanych Ogłoszeń w ramach serwisu OLX.pl udostępnianego poprzez przeglądarkę internetową komputerową oraz (ii) na piątej pozycji na liście wyszukiwanych Ogłoszeń w ramach serwisu OLX.pl udostępnianego poprzez przeglądarkę internetową na urządzeniach mobilnych innych niż komputer przy czym pula zamówionych wyświetleń dzielona jest co do zasady równomiernie między wyżej wymienione platformy, chyba że proporcje zostaną ustalone odrębnie z Użytkownikiem;
 8. Powierzchnia Reklamowa – wyznaczony fragment danego Serwisu OLX przeznaczony przez Operatora do emisji Reklamy;
 9. Zlecenie – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest realizacja kampanii, tj. emisja Reklamy na Powierzchni Reklamowej lub skorzystanie z usługi TOP Ogłoszenie, zawierana w sposób określony w art. 4 Regulaminu;
 10. Usługi – łącznie emisja Reklamy oraz TOP Ogłoszenie;
 11. Geotargetowanie - dokonywany przez Użytkownika wybór, spośród dostępnych lokalizacji Użytkowników danego Serwisu OLX, którym będzie wyświetlać się Reklama lub TOP Ogłoszenie. Wybór dokonywany jest w 2 wariantach:
  • a. Wariant I - lokalizacja wybrana dowolnie przez Użytkownika i określona w Zleceniu, na podstawie której Reklama lub TOP Ogłoszenie wyświetlane jest Użytkownikom Serwisów OLX, których adres IP urządzenia jest przypisany do danej lokalizacji;
  • b. Wariant II - lokalizacja wybrana dowolnie przez Użytkownika i określona w Zleceniu, na podstawie której Reklama lub TOP Ogłoszenie wyświetlane jest Użytkownikom Serwisów OLX, którzy w wyszukiwarce danego Serwisu OLX wybiorą daną lokalizację;
 12. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Polski;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin.
Art. 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 1. W celu umożliwienia zawierania przez Użytkownika i Operatora Zleceń, niezbędne jest założenie przez Użytkownika Konta.
 2. Użytkownik może założyć Konto poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i podanie wskazanych w nim danych, akceptację Regulaminu oraz dokonanie potwierdzenia adresu e-mail podanego w formularzu w drodze kliknięcia w link umieszczony w wiadomości e-mail przesłanej przez Operatora. Użytkownik może założyć jedno Konto na jeden adres e-mail.
 3. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy w przedmiocie świadczenia przez Operatora usług na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 5. Niedozwolone jest używanie w celu utworzenia Konta tymczasowych adresów e-mail.
 6. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zlecić Operatorowi usunięcie Konta i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: ads@olx.pl. Operator usunie Konto w terminie nie późniejszym niż 21 dni od momentu otrzymania stosownego oświadczenia oraz weryfikacji potwierdzającej tożsamość Użytkownika.
 7. Emisja Reklam zleconych za pośrednictwem Serwisu ma charakter terminowy i trwa przez czas określony przez Użytkownika w Zleceniu.
 8. Użytkownik będący i działający jako konsument może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w art. 3 ust. 3 Regulaminu, odstąpić od niej bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od ww. umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu rozpoczęła się zlecona przez Użytkownika emisja Reklam lub wyświetlone zostało TOP Ogłoszenie, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
Art. 4 Zlecenie Usług
 1. Zlecenie Usługi, Użytkownik dokonuje za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza elektronicznego, odpowiedniego dla wybranej formy promowania, tj. Reklamy (Baneru, Premium lub Reklamy Natywnej) lub Top Ogłoszenia.
   
 2. Warunkiem zawarcia Zlecenia i realizacji przez Operatora określonej Usługi (niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie) jest wypełnienie formularza, zgodnie z poniższym: 
  • A. w przypadku Zlecenia dotyczącego emisji Baneru, Użytkownik podaje:
   • a. nazwę kampanii;
   • b. budżet kampanii wyrażony w PLN brutto lub netto;
   • c. kod zniżkowy, o ile jest w jego posiadaniu;
   • d. kategorię odpowiednią dla danego Serwisu OLX;
   • e. słowa kluczowe;
   • f. czas trwania kampanii (daty początkowej oraz daty końcowej emisji Baneru), który nie może być dłuższy niż 62 dni kalendarzowe;
   • g. Geotargetowanie (funkcjonujące w Wariancie I)";
   • i. oraz dołącza do Zlecenia maksymalnie 10 plików z Banerem, przeznaczonych do emisji wraz z adresem lub adresami URL strony internetowej, do której prowadzi Reklama. Pliki muszą spełniać parametry techniczne określone w art. 5 ust. 1 Regulaminu;
  • B. w przypadku Zlecenia dotyczącego emisji Premium, Użytkownik podaje:
   • a. nazwę kampanii;
   • b. budżet kampanii wyrażony w PLN brutto lub netto;
   • c. kod zniżkowy o ile Użytkownik jest w jego posiadaniu;
   • d. wybrany Serwisu OLX (otomoto.pl, otodom.pl lub olx.pl);
   • e. kategorię odpowiednią dla wybranego Serwisu OLX;
   • f. czas trwania kampanii (daty początkowej oraz daty końcowej świadczenia usługi TOP Ogłoszenia), który nie może być dłuższy niż 62 dni kalendarzowe;
   • g. geotargetowanie (dla serwisu otomoto.pl i olx.pl dostępne w Wariancie I, dla serwisu otodom.pl dostępne w Wariancie II);
   • h. oraz dołącza do Zlecenia maksymalnie 3 pliki z Banerem, przeznaczonych do emisji wraz z adresem lub adresami URL (dla serwisu otodom.pl adres URL może prowadzić wyłącznie do strony internetowej zaczynającej się od: otodom.pl. Pliki muszą spełniać parametry techniczne określone w art. 5 ust. 1 Regulaminu.
  • C. w przypadku Zlecenia dotyczącego TOP Ogłoszenia, Użytkownik wkleja link do Ogłoszenia Użytkownika w serwisie OLX.pl opublikowanego w jednej z poniższych kategorii:
   • a. Dom i Ogród;
   • b. Elektronika;
   • c. Praca;
   • d. Usługi i Firmy;
   • e. Ślub i Wesele;
   • f. Nieruchomości;
   • g. Motoryzacja
   • h. Rolnictwo
   • oraz podaje:
   • i. słowa kluczowe (opcja nieobowiązkowa);
   • ii. dostępną dla danego Ogłoszenia kategorię;
   • iii. budżet kampanii wyrażony w PLN brutto lub netto;
   • iv. kod zniżkowy, o ile Użytkownik jest w jego posiadaniu;
   • v. czas trwania kampanii (daty początkowej oraz daty końcowej świadczenia usługi TOP Ogłoszenia), który nie może być dłuższy niż 62 dni kalendarzowe;
   • g. informacje na temat tego czy chce aby TOP Ogłoszenie przekierowywało na stronę klienta w OLX (opcja nieobowiązkowa, poprzez zaznaczenie checkboxa);
   • i. geotargetowanie (dostępne w Wariancie II);
  • D. w przypadku Zlecenia dotyczącego emisji Reklamy Natywnej, Użytkownik podaje:
   • a. nazwę kampanii
   • b. wybiera sposób tworzenia Reklamy, tj.
   • i. reklama z Ogłoszenia albo
   • ii. własna reklama
   • Dla reklamy z Ogłoszenia Użytkownik wkleja link do Ogłoszenia Użytkownika w serwisie otomoto.pl oraz podaje:
   • i. budżet kampanii wyrażony w PLN;
   • ii. kod zniżkowy o ile Użytkownik jest w jego posiadaniu; (opcja nieobowiązkowa);
   • iii. kategorię, podkategorię lub ich wybrany zestaw w Serwisie otomoto.pl;
   • iv. czas trwania kampanii (daty początkowej oraz daty końcowej świadczenia Usługi Reklama Natywna), który nie może być dłuższy niż 62 dni kalendarzowe oraz określa zakres geotargetowania (dostępnego w Wariancie I).
   • Dla reklamy własnej Użytkownik wkleja docelowy adres url oraz podaje:
   • i. tytuł główny (osobny dla wersji desktop i osobny dla wersji mweb)
   • ii. tekst dodatkowy (tylko dla wersji desktop)
   • iii. cenę (opcja nieobowiązkowa)
   • iv. budżet kampanii wyrażony w PLN
   • v. kod zniżkowy o ile Użytkownik jest w jego posiadaniu (opcja nieobowiązkowa)
   • vi. kategorię lub kategorie albo podkategorię lub podkategorie w Serwisie otomoto.pl
   • vii. czas trwania kampanii (daty początkowej oraz daty końcowej świadczenia Usługi Reklama Natywna), który nie może być dłuższy niż 62 dni kalendarzowe
   • jak również dołącza do Zlecenia:
   • i. plik z grafiką
   • ii. plik z logo (opcja nieobowiązkowa)
 3. Dokonując wyboru budżetu kampanii, Użytkownik zostanie poinformowany o łącznej liczbie wyświetleń Reklamy lub TOP Ogłoszenia w danej kampanii.
 4. Po wypełnieniu formularza, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik w celu zawarcia Zlecenia musi zarejestrować lub zalogować się na Koncie, kliknąć w przycisk “aktywuj” lub dokonać opłaty zgodnie z wybranym wcześniej budżetem kampanii. Skuteczne dokonanie płatności lub kliknięcie “aktywuj” jest równoznaczne z zawarciem Zlecenia, udzieleniem Operatorowi zgody na świadczenie Usług w Serwisach OLX oraz oświadczeniem przez Użytkownika, że:
  • A. osoba, która przesłała ww. formularz jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Użytkownika w zakresie umożliwiającym zawarcie Zlecenia;
  • B. jest uprawniony w zakresie niezbędnym do zawarcia Zlecenia do posługiwania się wszelkimi wykorzystanymi w Reklamie materiałami, utworami, informacjami, danymi, wizerunkami, znakami towarowymi i innymi oznaczeniami identyfikacyjnymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej lub ich fragmentami;
  • C. zlecana emisja Reklamy lub promowanie z wykorzystaniem usługi TOP Ogłoszenie, w tym jego przedmiot są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, praw do wizerunku, dóbr osobistych, dobrych obyczajów oraz standardów stosowanych w branży reklamowej;
  • D. Reklama będąca przedmiotem Zlecenia nie stanowi przekierowania do stron internetowych naruszających w jakikolwiek sposób prawo, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje;
  • E. użyte przez Użytkownika słowa kluczowe nie naruszają praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, praw do wizerunku, dóbr osobistych oraz dobrych obyczajów;
  • F. upoważnia Operatora do wystawienia faktury bez podpisu Użytkownika;
  • G. zapoznał się z treścią Regulaminu obowiązującą na dzień zawarcia Zlecenia i go akceptuje.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Zlecenia lub wykonania Usługi albo modyfikacji Reklamy (zmiany parametrów technicznych banerów) w przypadku niezgodności Reklamy z parametrami technicznymi określonymi w art. 5 ust. 1 Regulaminu lub innymi postanowieniami Regulaminu albo gdyby oświadczenie Użytkownika określone w art. 4 ust. 4 lit. a. – e. Regulaminu okazało się nieprawdziwe lub błędne.. Operator nie odpowiada za utratę lub pogorszenie jakości Reklamy w wyniku jej modyfikacji dokonanej zgodnie z niniejszym postanowieniem – w takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej przez niego opłaty. W przypadku odmowy wykonania Usługi Operator zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez niego opłatę lub za zgodą Użytkownika wyrażoną za pośrednictwem poczty elektronicznej dokona emisji Reklamy, pod warunkiem przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej Reklamy (baneru) spełniającej parametry techniczne określone w art. 5 ust. 1 Regulaminu. W przypadku określonym w poprzednim zdaniu, termin emisji Reklamy określony w formularzu elektronicznym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Regulaminie może ulec zmianie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu emisji Reklamy oraz czasu wykonywania usługi TOP Ogłoszenie, określonych w formularzu elektronicznym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Regulaminu o nie więcej niż 2 Dni Robocze od zdefiniowanego przez Użytkownika dnia rozpoczęcia danej kampanii. Rozpoczęcie emisji Reklamy nie może nastąpić przed zaksięgowaniem opłaty za dane Zlecenie (kampanię) lub kliknięciem przez Użytkownika przycisku “aktywuj”.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z przeprowadzenia danej kampanii w całości, poprzez rozwiązanie Zlecenia, bez podania przyczyny nie później niż na 1 Dzień Roboczy przed datą rozpoczęcia świadczenia danej Usługi poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego Operatorowi na adres ads@olx.pl zawierającego datę, numer kampanii, adres e-mail przypisany do Konta oraz wartość Zlecenia. Za dzień rozwiązania Zlecenia uważa się dzień skutecznego doręczenia Operatorowi oświadczenia Użytkownika o rezygnacji z przeprowadzenia danej kampanii (rezygnacja z realizacji Zlecenia). W przypadku rezygnacji z realizacji Zlecenia przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym postanowieniu, Operatorowi przysługuje prawo do żądania od Użytkownika zapłaty opłaty manipulacyjnej stanowiącej równowartość 5% (pięć procent) budżetu brutto danej kampanii.
 8. Operator upoważniony jest do potrącenia ww. opłaty manipulacyjnej z należności przysługujących Użytkownikowi wobec Operatora bez dodatkowego oświadczenia Operatora, na co Użytkownik wyraża zgodę.
Art. 5 Świadczenie Usług
 1. Operator udostępnia szczegółowe parametry techniczne oferowanych form Reklamy na każde życzenie Użytkownika oraz na stronach:
 2. Nieprawidłowe wypełnienie formularza, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Regulaminu, w tym w szczególności niedostarczenie Reklamy spełniającej parametry techniczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 Regulaminu, przed określonym w Zleceniu dniem rozpoczęcia kampanii jest jednoznaczne z akceptacją przez Użytkownika faktu, iż rozpoczęcie świadczenia danej Usługi może zostać opóźnione w stosunku do terminów zawartych w Zleceniu w zależności od dostępności Powierzchni Reklamowej oraz możliwości skorzystania z usługi TOP Ogłoszenie lub Reklamy Natywnej na wybranej przez Użytkownika Powierzchni Reklamowej w określonym terminie kampanii.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownikowi nie przysługują wobec Operatora roszczenia z tytułu opóźnienia lub braku wykonania danej Usługi zgodnie z Regulaminem lub będącego wynikiem naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub Regulaminu, w tym w szczególności:
  • a. nieterminowego dostarczenia Reklamy, w tym także dostarczenia Reklamy niespełniającej parametrów technicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Regulaminu,
  • b. naruszeniem art. 4 ust. 4 lit. a-e oraz art. 5 ust. 7-8 Regulaminu.
 4. Użytkownik może w trakcie emisji Reklamy dokonać jednokrotnej wymiany Reklamy (baneru). Operator dokona wymiany Reklamy w terminie nie dłuższym niż 2 Dni Robocze od chwili otrzymania nowej Reklamy, poprawnie wykonanej i zgodnej z Regulaminem. Uprawnienie określone w niniejszym postanowieniu nie przysługuje w przypadku, gdy do końca emisji Reklamy zostało mniej niż 3 Dni Robocze.
 5. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów Serwisów i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania Reklam słowami: „reklama”, „ogłoszenie płatne”, „sponsor” lub ich synonimami lub stosowania wyróżnień graficznych, bez dodatkowej zgody Użytkownika.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji Reklamy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treść lub treść strony docelowej jest sprzeczna z prawem, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego bądź narusza prawa osób trzecich lub w przypadku otrzymania przez Operatora wiarygodnej wiadomości albo urzędowego zawiadomienia w przedmiocie legalności Reklamy. Niniejsze postanowienie stosuje się także w przypadku Ogłoszeń promowanych z wykorzystaniem usługi TOP Ogłoszenie, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jej przedmiot jest sprzeczny z prawem, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego bądź narusza prawa osób trzecich lub w przypadku otrzymania przez Operatora wiarygodnej wiadomości albo urzędowego zawiadomienia w przedmiocie legalności przedmiotu Ogłoszenia.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji, jeżeli Ogłoszenie nie jest już aktywne w serwisie OLX.pl (dla Top Ogłoszenia) lub w serwisie otomot.pl (dla Reklamy Natywnej). Użytkownik ma możliwość wznowienia emisji dla kolejnego Ogłoszenia lub Ogłoszenia, którego publikacja w serwisie OLX.pl lub otomoto.pl została przedłużona, po złożeniu wniosku na adres: ads@olx.pl, wraz ze wskazaniem numeru ID nowego Ogłoszenia lub informacją, że pierwotne Ogłoszenie zostało przedłużone. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy lub do wstrzymania wykonania Usługi również wtedy, gdy treść lub forma Reklam albo przedmiot Ogłoszenia promowanego z wykorzystaniem usługi TOP Ogłoszenie lub Reklamy Natywnej jest sprzeczna z linią programową (czyli strategią i polityką) lub z interesem Operatora.
 8. Po zakończeniu wykonywania danej Usługi Użytkownik za pośrednictwem Konta będzie miał dostęp do danych statystycznych dotyczących wykonanej Usługi, tj. liczby wyświetleń oraz liczby kliknięć w Reklamę albo Reklamy albo Ogłoszenie wypromowane z użyciem usługi TOP Ogłoszenie.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa może nie zostać zrealizowana zgodnie ze Zleceniem jeśli inny Użytkownik w tym samym czasie zamówi Usługę wyłączną, której cel nie pozwala na jednoczesne świadczenie Usług innym Użytkownikom. W takim przypadku - jak również jeśli z winy Operatora z innych powodów Usługa zostanie zrealizowana niezgodnie ze Zleceniem, Operator rozpocznie wykonywanie Usługi uzupełniającej w stosunku do oryginalnego zakresu Zlecenia (tj. uzupełniającą emisję Reklamy lub promocję danego Ogłoszenia z wykorzystaniem usługi TOP Ogłoszenie) bez dodatkowego wynagrodzenia, w najbliższym możliwym terminie w miarę dostępności Powierzchni Reklamowej, w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zakończenia emisji określonego w Zleceniu, chyba, że Użytkownik przed rozpoczęciem świadczenia Usługi w dedykowanym miejscu wskaże, że rezygnuje z potencjalnej Usługi uzupełniającej. W takim przypadku Operator dokona proporcjonalnego zwrotu uiszczonej opłaty za niezrealizowaną emisję (liczbę wyświetleń) i nie jest zobowiązany do emisji uzupełniającej.
 10. Zlecenie uznaje się za wykonane, (a Usługa uzupełniająca lub proporcjonalny zwrot wynagrodzenia nie przysługuje), jeśli łączny czas braku lub błędnej emisji Reklamy nie przekroczy 5% czasu emisji Reklamy lub 5% liczby wyświetleń wynikającej z podanego przez Użytkownika budżetu, określonego w Zleceniu.
 11. Odpowiedzialność Operatora za brak realizacji Zlecenia lub realizację Usług niezgodnie ze Zleceniem ograniczona zostaje do konsekwencji wyraźnie opisanych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem przypadków, w stosunku do których przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują możliwości wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności.
Art. 6 Opłaty i warunki płatności
 1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z tytułu wykonania danej Usługi w kwocie równej budżetowi brutto (z zastrzeżeniem wyjątku opisanego w kolejnym zdaniu) wybranemu zgodnie z art. 4 ust. Regulaminu dla danej Usługi. Opłata zawiera należność z tytułu podatku od towarów i usług, chyba że Operator i Użytkownik uzgodnią alternatywną formę rozliczeń, nieuwzględniającą takiego podatku.
 2. Zapłata opłaty, o której mowa w art. 6 ust. 1 Regulaminu następuje:
  • a. z góry za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A., krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, albo
  • b. z dołu w terminie wskazanym na fakturze, wystawianej po zakończeniu kampanii lub po zakończeniu miesiąca lub wcześniej na żądanie Użytkownika.
 3. Operator wystawia faktury w wersji elektronicznej i udostępnia je zalogowanemu Użytkownikowi do pobrania za pośrednictwem Konta oraz przesyła na adres e-mail podany w ustawieniach Konta Użytkownika.
Art. 7 Siła wyższa

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależne wykonanie zobowiązań wynikających ze Zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrola, których nie był on w stanie przewidzieć, w tym w szczególności (choć nie wyłącznie): wybuchu lub groźby wybuchu wojny, aktów terrorystycznych, aktów decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej.

Art. 8 Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia wykonania danej Usługi bądź dnia, w którym świadczenie danej Usługi powinno się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: ads@olx.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa OLX sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem "Reklamacja Reklama OLX Ads".
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer kampanii, której dotyczy reklamacja, czas trwania emisji zgodnie ze Zleceniem, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za emisję Reklamy, należność zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego Użytkownik opłacił Reklamę lub Top Ogłoszenie. Jeżeli Operator wystawił Użytkownikowi fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej.
Art. 9 Postanowienia końcowe
 1. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 2. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Operatora, o której mowa w art. 9 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Operatora.
 3. Treść aktualnego Regulaminu znajduje się na stronie Serwisu.
 4. Odpowiedzialność Operatora z tytułu utraconych korzyści Użytkownika jest wyłączona. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkownika, w tym w szczególności za treści i formę Reklamy oraz Ogłoszenia promowanego z wykorzystaniem usługi TOP Ogłoszenie oraz naruszanie przez Reklamę lub ww. Ogłoszenie jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz praw własności przemysłowej lub nieuczciwej konkurencji.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszystkie Zlecenia dokonane na podstawie Regulaminu jak i umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory powstałe w związku z postanowieniami Regulaminu, a także na podstawie Zleceń nie dające się rozstrzygnąć na drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Operatora.
 7. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z zachowaniem siedmiodniowego terminu licząc od dnia ich zakomunikowania przez Operatora.
 8. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 10. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: ads@olx.pl.