Zasady „Oferty aktywacji cennika dla firm”
 1. Organizatorem oferty jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000568963, kapitał zakładowy:  1 543 000,00 złotych, NIP: 7792433421 (dalej „Organizator”).
   
 2. Oferta trwa do 31 grudnia 2024 r.
   
 3. Uczestnikiem oferty mogą być wyłącznie Użytkownicy serwisu internetowego ads.olx.pl, którzy spełnili wymagania określone w niniejszych zasadach oferty.
   
 4. Kod aktywujący ofertę otrzyma każdy Uczestnik, który w okresie trwania oferty, wskazanej w pkt. 2 powyżej, nawiąże kontakt z działem handlowym jednego z Serwisów OLX ze swoim opiekunem lub dla Uczestników, którzy nie posiadają swojego opiekuna, w drodze korespondencji elektronicznej na adres: ads@olx.pl.
   
 5. Kody aktywujące ofertę Organizator zamieszcza także na banerach reklamowych, emitowanych za pośrednictwem sieci Internet, w ramach emitowanych za pośrednictwem telewizji lub radia spotów reklamowych jak również na drukowanych materiałach reklamowych takich jak np. ulotki lub na innych materiałach reklamowych, przy których znajduje się informacja kierująca do serwisu ads.olx.pl lub które po kliknięciu w nie, przekierowują do Serwisu.
   
 6. W ramach oferty Uczestnik, który spełni warunek wskazany w pkt. 5 powyżej, otrzyma od Organizatora kod reprezentowany przez ciąg alfanumeryczny przesłany na adres e-mail Uczestnika, który upoważnia Uczestnika do:
  • a. aktywacji cennika dla firm odpowiedniego dla danego Serwisu OLX (olx.pl, otomoto.pl lub otodom.pl), oraz
  • b. dla Uczestników, którzy przeznaczą na reklamę za pośrednictwem serwisu internetowego ads.olx.pl minimum 800 zł (dziewięćset złotych) netto w danym miesiącu trwania oferty, do
  • korzystania ze wsparcia Działu Obsługi Klienta Zespołu OLX Ads w zakresie:
   - aktywacji cennika dla firm odpowiedniego dla danego Serwisu OLX (olx.pl, otomoto.pl lub otodom.pl), oraz
   • i.optymalizacji kampanii oraz
   • ii.rekomendacji działań reklamowych.
     
 7. Poprzez realizację kodu oferty na stronie ads.olx.pl, Uczestnik akceptuje niniejsze zasady oferty.
   
 8. Niezdefiniowane pojęcia użyte w niniejszych zasadach oferty i pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie OLX (Załącznik nr 11) dostępnym pod adresem: https://pomoc.olx.pl/olxplhelp/s/article/aktualny-regulamin-V32-olx 
   
 9. Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszych zasad oferty w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie prowadzonej przez niego działalności, skutkującej koniecznością zmiany regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących przepisów; poprawy przez Organizatora poziomu bezpieczeństwa Uczestników lub poziomu ochrony danych osobowych Uczestników; ulepszenia funkcjonalności oferowanych przez Organizatora w ramach Serwisów OLX, wprowadzenia nowej funkcjonalności lub rezygnacji z niektórych funkcjonalności w ramach świadczonych usług; zmiany Regulaminów Serwisów OLX pociągającej za sobą konieczność dostosowania niniejszego regulaminu do zasad obowiązujących Użytkowników w ramach Serwisów OLX. Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia Użytkownikom zmienionego regulaminu. Informacja o zmianach dostępna będzie pod adresem: ads.olx.pl/regulations-promo/